Follow Your Heart And Do What Your Soul Desires

Madalas sa buhay ay mga nakamulatan tayong papel na dapat gampanan. Hindi natin kinukuwestiyon ang mga papel na ito, ang mga inaasahan sa atin ng mundo. Pero sa pagsapit ng realisasyon na may obligasyon tayong sundin ang gusto ng puso natin, kumakawala ang determinasyong higitan ang mga papel na hindi tayo ang nagdikta.

Life is not about doing what others expect from us, but doing what our soul desires. That little voice inside our head has always been telling us what our heart craves. Madalas itong nilulunod ng mga sigaw ng tinig sa paligid. Pero sa ating pag-iisa, kung kailan bulong na lang ang tunog mula sa mundo, palaging lulutang ang tinig mula sa ating kaluluwa at magsasabing sundin mo ang puso mo dahil maligaw ka man mula sa direksiyong mula rito, hindi darating ang pagkakataong itatanong mo sa sarili kung ano kaya ang nangyari sakaling inuna mo ang sarili.

Sometimes, our dreams are enormous and seem out of reach, and people say we are aiming too high… but remember that nothing big is achieved without sacrifice. The more sacrifice we give, the sweeter victory is.

Thoughts_Vanessa 2

Be passionate, dream big, work on your dreams, hope for the best, love as freely as you dream, and never be scared to get hurt. A beautiful life is made of dreams, hope, sweat, pain, and love.

This article was originally written by Vanessa for “Diyosabelle: Ang Sirenang Chubby.”

Have you read Vanessa’s “Diyosabelle: Ang Sirenang Chubby”? Let us know your favorite moments in the comments below!

Leave a Reply

%d bloggers like this: